Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Vítejte na stránkách internetových služeb společnosti Mascus dostupných z adresy www.mascus.cz (dále jen „Internetová služba“). Používáním Internetové služby nebo registrací vyslovujete souhlas s níže uvedenými podmínkami. Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste si pečlivě prostudovali tyto podmínky. Všeobecné podmínky jiných subjektů, než je společnost Mascus, jsou tímto výslovně vyloučeny.

1. Obecné informace o Internetové službě

Internetová služba je veřejné online tržiště, na němž uživatelé mohou vyhledávat, nakupovat a prodávat těžká vozidla a stroje. Internetová služba prezentuje aktuální výběr použitých vozidel a strojů od předních výrobců a obchodníků. Inzerovat zde mohou i soukromé osoby. Internetová služba tedy propojuje kupující a prodávající.
Záměrem Internetové služby je umožnit zveřejňování inzerce v oblasti použitých vozidel a strojů na internetu. Prodej každého použitého vozidla nebo stroje nabízeného v rámci Internetové služby („Předmět“) se vždy řídí kupní smlouvou, kterou mezi sebou uzavírají přímo prodávající a kupující. Společnost Mascus není do transakce ani kupní smlouvy nijak zapojena. Všechny informace o Předmětu poskytuje prodávající. Společnost Mascus nezodpovídá za informace obsažené v inzerátech zveřejňovaných prostřednictvím Internetové služby.
Účelem inzerce zveřejňované prostřednictvím Internetové služby je pouze poskytnout informace. Ačkoli si společnost Mascus přeje, aby prodávající při využívání Internetové služby jednali uvážlivě a v dobré víře, nemůže zaručit, že jimi poskytnuté údaje neobsahují chyby. Před koupí Předmětu inzerovaného v rámci Internetové služby je povinností kupujícího informovat se u prodávajícího o podrobnostech, které by mohly mít vliv na rozhodnutí o koupi. Při koupi použitého předmětu prostřednictvím Internetové služby by měl být kupující stejně obezřetný jako při koupi obdobného předmětu prostřednictvím novinové či jiné inzerce.
Rozhodnete-li se zakoupit použité vozidlo nebo stroj či využít finančních nebo přepravních služeb na základě údajů zveřejněných v rámci Internetové služby, je Vaším smluvním partnerem prodávající, nikoli společnost Mascus.

2. Registrace uživatelů Internetové služby

Chcete-li se zaregistrovat jako uživatel internetové služby Mascus, zadejte požadované uživatelské údaje a vyslovte souhlas s podmínkami, jejichž znění před registrací obdržíte (prostřednictvím internetového odkazu). Protože společnost Mascus Vámi poskytnuté informace ukládá, při příštím využití Internetové služby je nemusíte zadávat znovu. Registrace je určena pro osoby starší 18 let.
Přijetím podmínek Internetové služby potvrzujete, že Vámi poskytnuté informace jsou správné, a zavazujete se, že budete společnost Mascus neprodleně informovat e-mailem o jejich případných změnách. Společnost Mascus si vyhrazuje právo registraci bez udání důvodu odmítnout. Společnost Mascus je oprávněna vypovědět Vaše uživatelská práva, pokud jste zadali nedostatečné či nesprávné údaje nebo pokud jste neoznámili jejich změnu. Společnost Mascus Vám rovněž může odepřít přístup k Internetové službě a zrušit Vám účet, budete-li jednat v rozporu s podmínkami. Společnost Mascus má rovněž k dispozici zákonem stanovené prostředky právní ochrany.
K využívání Internetové služby je třeba uživatelské jméno a heslo; tyto údaje nesmí být sdělovány neoprávněným osobám. Uživatel Internetové služby je povinen okamžitě informovat společnost Mascus e-mailem v případě, že přístup k jeho uživatelskému jménu nebo heslu získala třetí osoba. Do okamžiku doručení takového e-mailu nese uživatel odpovědnost za užívání Internetové služby prostřednictvím svého uživatelského jména a hesla i v případě, že se nejedná o jím schválený přístup.

3. Ochrana údajů a používání souborů cookie

Společnost Mascus respektuje soukromí uživatelů a vynakládá z obchodního hlediska přiměřené úsilí, aby předešla nevhodnému nakládání s osobními údaji, které v rámci Internetové služby poskytnou. Shromažďované údaje a údaje poskytnuté společnosti Mascus jsou ukládány na serverech v Evropě. Společnost Mascus je v rámci výkonu funkcí spojených s jejími službami oprávněna užívat a předávat údaje o zákaznících (jako je jméno a e-mailová adresa) nezávislým poskytovatelům služeb. Využívá-li společnost Mascus na podporu své obchodní činnosti nezávislé poskytovatele služeb, umožňuje jim smluvními a technologickými prostředky používat poskytnuté údaje pouze ve spojení s produkty a službami společnosti Mascus, a nikoli pro jejich vlastní účely. Údaje mohou být předány také dodavatelům příslušenství, doplňkových produktů a finančních služeb nebo jiným dodavatelům použitých strojů a služeb, pokud si uživatel takové služby vyžádá. Více informací naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které obsahují rovněž informace o tom, jak společnost Mascus používá soubory cookie. Registrací jako uživatel Internetové služby vyslovujete souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů i s tím, jak společnost Mascus používá soubory cookie.

4. Zveřejňování inzerátů

Inzerát vyvěšený prostřednictvím Internetové služby nebo zaslaný společnosti Mascus považuje společnost za žádost o zveřejnění tohoto inzerátu prostřednictvím Internetové služby. Je povinností prodávajícího upřesnit, ve které kategorii Internetové služby má být inzerát zveřejněn, tj. zda v přehledu na webu společnosti Mascus, v rámci služby Mascus Plus (sekce použitých strojů na vlastních Internetových stránkách prodávajícího) nebo na vlastním intranetu/extranetu prodávajícího.

Uživatel Internetové služby odpovídá za to, že k obsahu, který v rámci Internetové služby prezentuje, má veškerá potřebná práva a povolení. Obsah zveřejňovaný v rámci Internetové služby nesmí porušovat žádná práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jakékoli další osoby či subjektu a nesmí obsahovat prohlášení či materiály, které by mohly zakládat odpovědnost za škodu nebo odpovědnost společnosti Mascus. Není-li obsah v souladu s tímto ustanovením, je uživatel povinen poskytnout společnosti Mascus plnou náhradu veškerých škod.
V případě, že inzerát není z nějakého důvodu vhodný ke zveřejnění, uvědomí společnost Mascus o tom prodávajícího e-mailem. Společnost Mascus si vyhrazuje právo okamžitě, bez oznámení prodávajícímu, odstranit obsah a zrušit uživatelská práva prodávajícího nebo kupujícího, který dle uvážení společnosti Mascus používá Internetovou službu nevhodným způsobem nebo v rozporu s dobrými mravy. Každý inzerát je před zveřejněním posuzován zvlášť.

V rámci jednoho inzerátu je možné nabízet pouze jeden Předmět (použité vozidlo nebo použitý stroj).
Je povinností prodávajícího zajistit, aby inzerát obsahoval správné údaje o produktu s dostatkem informací o Předmětu, jeho stavu a dalších faktorech, které jsou z pohledu kupujícího důležité v rámci právních předpisů, vládních nařízení a dobrých obchodních mravů. Prodávající se zavazuje, že dodrží kupní cenu, záruku a další informace uvedené v inzerátu. Prodávající je povinen uvědomit společnost Mascus o tom, že byl jím inzerovaný Předmět prodán, aby mohl být jeho inzerát odstraněn.

Společnost Mascus má právo upravovat, klasifikovat a kopírovat celý obsah zadaný prodávajícím do Internetové služby nebo jeho část a volně jej užívat v rámci svého podnikání.
Společnost Mascus není schopna ověřovat, zda jsou informace zadané uživateli správné. Z tohoto důvodu je osoba, která společnosti Mascus poskytla nesprávné informace, plně odpovědná za veškeré náklady a škody, jež vznikly v důsledku takových informací. Zveřejnění inzerátu je možné kdykoli pozastavit. Dojde-li ke zrušení inzerátu ještě před jeho zveřejněním, nebude za něj účtován poplatek.

Z důvodu indexace údajů a uplatňování bezpečnostních opatření není obsah placených inzerátů v Internetové službě společnosti Mascus viditelný okamžitě. Doba potřebná k indexaci se může lišit v závislosti na zatížení serveru. Inzeráty fakturovaných zákazníků se na internetu obvykle objeví do několika hodin. Společnost Mascus v rámci zajištění bezpečnosti svých zákazníků a návštěvníků svých stránek kontroluje, zda soukromé inzeráty neobsahují podvodné, klamavé či protiprávní informace. Ke zveřejnění inzerátů dochází až po této kontrole, která může trvat až 72 hodin.
Společnost Mascus je povinna vrátit poplatek za inzerci v případě, že nezveřejní schválený inzerát. Náhrada za nezveřejnění inzerátu se ve všech případech omezuje na zaplacený poplatek za inzerci. Společnost Mascus poplatek za inzerci vracet nemusí, pokud ke zveřejnění inzerátu nedošlo z důvodů, jež společnost Mascus nemohla ovlivnit nebo přiměřeně předvídat či odvrátit.

5. Poplatky a úhrada

Služby poskytované zdarma zahrnují registraci uživatelů, čtení inzerátů, kontaktování prodávajících a zveřejňování dotazů.
Zveřejňování inzerátů v rámci Internetové služby je zpoplatněno. Poplatky za zveřejňování inzerátů se řídí aktuálním ceníkem. Ceny uvedené v ceníků jsou bez DPH.
Zveřejnění inzerátu zadaného do Internetové služby je vždy podmíněno zaplacením příslušného poplatku. Poplatky za inzeráty mohou být zaplaceny prostřednictvím internetového bankovnictví, příkazu k úhradě, bankovního převodu nebo platby kreditní kartou. Odkazy na internetovou bankovní službu pro zaplacení poplatků naleznete na úvodní internetové stránce společnosti Mascus. Inzerát bude zveřejněn až po zaplacení poplatku v plné výši. Smluvním zákazníkům, kteří prodávají použitá vozidla a stroje pravidelně každý měsíc, jsou vystavovány faktury dle ceníku nebo zákaznické smlouvy.

6. Informace o inzerovaných vozidlech a strojích

Společnost Mascus uživatelům zdůrazňuje, že informace o použitých vozidlech a strojích zveřejněné v rámci Internetové služby pocházejí od prodávajících. Údaje o odhadovaném stavu Předmětu jsou založeny na subjektivním hodnocení prodávajícího; jedná se pouze o jeho vlastní náhled na stav Předmětu.
Údaje o stavu použitého vozidla/stroje tedy nejsou založeny na hodnocení nezávislé a neutrální osoby. Společnost Mascus neodpovídá za správnost těchto informací.

7. Práva duševního vlastnictví

Uživatel bere na vědomí, že všechna práva duševního vlastnictví vztahující se k internetovým stránkám, doménám, subdoménám, designu, textu, obsahu, obrazovým materiálům, logu, ochranné známce společnosti Mascus, softwaru a programovému materiálu a dalšímu materiálu, který je součástí Internetové služby, náležejí společnosti Mascus, s výjimkou obsahu inzerátů, a uživatel se tímto výslovně vzdává jakýchkoli práv v souvislosti s takovým duševním vlastnictvím. Bez výslovného písemného svolení společnosti Mascus nesmějí uživatelé šířit, zveřejňovat, rozmnožovat, zpřístupňovat veřejnosti nebo komerčně či jinak využívat chráněný materiál.

8. Náhrada škody a omezení odpovědnosti

Společnost Mascus nezaručuje, že Internetová služba bude fungovat bezchybně a že její servery neobsahují žádné počítačové viry či jiné škodlivé mechanismy. Společnost Mascus nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku takových chyb, počítačových virů či jiných škodlivých mechanismů. Je-li v důsledku využití Internetové služby nezbytná oprava nebo výměna zařízení nebo dat, nenese společnost Mascus za takové náklady žádnou odpovědnost. Internetová služba je poskytována „jak stojí a leží“ a společnost Mascus nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé použitím Internetové služby nebo chybnou funkcí či selháním Internetové služby.

Dojde-li v rámci zpoplatněných služeb k chybě způsobené společností Mascus, může společnost Mascus buď chybu opravit, nebo vrátit uživateli poplatek za inzerci. Výše náhrady nepřesáhne výši poplatku za inzerci, který uživatel společnosti Mascus uhradil za využití Internetové služby. Společnost Mascus nenese odpovědnost za škody způsobené uživatelem nebo třetí osobou nebo škodu, kterou společnost Mascus nemohla přiměřeně předvídat.
Na stránkách Internetové služby naleznete odkazy na internetové stránky zveřejněné externími poskytovateli služeb nezávislými na společnosti Mascus. Přestože společnost Mascus nabízí odkazy na tyto služby, zdůrazňuje, že tyto služby poskytují příslušní poskytovatelé a že podmínky jejich užívaní tedy stanovují tito poskytovatelé. Společnost Mascus nenese žádnou odpovědnost za cizí produkty ani služby.
Celková odpovědnost společnosti Mascus je podle této smlouvy ve všech případech omezena na částku 500 EUR, s výjimkou úmyslných škod a škod způsobených hrubou nedbalostí.

9. Dostupnost

Společnost Mascus má právo bez předběžného upozornění přepracovat, odstranit, rozšířit či jinak změnit celý obsah Internetové služby nebo jeho část či její provozní dobu, technické detaily nebo jiný obsah. Společnost Mascus má právo dočasně přerušit poskytování Internetové služby z důvodu údržby nebo úpravy Internetové služby a za takové přerušení, údržbu či úpravu nenese odpovědnost.

10. Změna podmínek

Obsah a design Internetové služby se neustále vyvíjí a společnost Mascus si proto vyhrazuje právo měnit podmínky svých služeb. O změně podmínek jsou uživatelé informováni při přihlášení nebo e-mailem. Takové změny nabudou účinnosti po přihlášení nebo do 30 dní po jejich zveřejnění na stránkách Internetové služby (včetně zveřejnění prostřednictvím e-mailu). Uživatel, který Internetovou službu po změně podmínek nadále užívá, bere na vědomí jejich závaznost i v případě, že se zaregistroval, a to ještě než změny vstoupily v platnost.

11. Zpětná vazba

Domníváte-li se, že je jakákoli část obsahu Internetové služby nesprávná či vadná, informujte nás o tom, prosím, prostřednictvím odkazu „Zpětná vazba“ na úvodní stránce Internetové služby. Ve své zprávě prosím chybu či vadu podrobně popište.

12. Neplatnost podmínek

Je-li jakékoli ustanovení těchto všeobecných podmínek shledáno v jakémkoli rozsahu neúčinným, neplatným nebo nevymahatelným, zůstávají veškerá ostatní ustanovení v plném rozsahu platná a účinná.

13. Vyšší moc

Smluvní strana nenese odpovědnost za porušení smluvních povinností, dojde-li k němu z důvodu překážek, které smluvní strana není schopna ovlivnit (např. stávka, výluka, poškození vodou, sabotáž, vandalismus či jiná obdobná nepředvídatelná událost), nemohla je při uzavření smlouvy přiměřeně předvídat a jejich následkům nemohla přiměřeně zabránit.

14. Platnost podmínek

Tyto závazné podmínky nabydou účinnosti v okamžiku, kdy je přijmete použitím Internetové služby nebo registrací jako uživatel na stránkách Internetové služby. Tyto podmínky jsou platné na dobu neurčitou. Společnost Mascus může kdykoli uživateli odepřít právo k použití Internetové služby, poruší-li uživatel tyto podmínky, naruší-li zájmy jiných uživatelů nebo fungování služby.

15. Předčasné ukončení

Bez ohledu na ostatní podmínky je každá ze smluvních stran oprávněna smlouvu ukončit výpovědí s okamžitou platností v případě, že:
a) kterákoli ze smluvních stran podstatným způsobem poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy a nezjedná nápravu do 30 dní poté, co byla na porušení písemně upozorněna.
b) kterákoli ze smluvních stran přeruší platby, nabízí úhradu ve splátkách, ocitne se v úpadku, je jí zabaven majetek či dojde k jiné obdobné události, kterou je možné přiměřeným způsobem vykládat jako důkaz o úpadku či likvidaci.

16. Subdodavatelé

Společnost Mascus má právo využívat při poskytování svých služeb subdodavatele.

17. Rozhodování sporů a rozhodné právo

Tato smlouva se řídí nizozemským právem s vyloučením jeho kolizních norem. Jakýkoli spor, nesrovnalost nebo nárok vyplývající z této smlouvy nebo jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti nebo s uvedeným související bude s konečnou platností rozhodnut nizozemským soudem v Amsterdamu. 

Tento dokument byl vyhotoven v anglickém jazyce. Bude-li tato Smlouva přeložena do jiného jazyka, anglická verze bude mít přednost a bude rozhodující.

18. Kontaktní údaje

Mascus International BV
Bijster 3
4817 HX Breda
Nizozemsko
Registrační číslo: 57776806