Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Naším závazkem ve společnosti Mascus je zaručit ochranu vašeho soukromí, kdykoli navštívíte naše webové stránky nebo s námi komunikujete elektronickými prostředky.

Naše Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, co se děje s osobními údaji, které nám poskytnete (například e-mailem), nebo které shromažďujeme, když jste na našich webových stránkách a používáte je. Své Zásady ochrany osobních údajů příležitostně aktualizujeme a na této webové stránce vždy naleznete nejaktuálnější verzi. Informace uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mohou být doplněny nebo upraveny prostřednictvím jiných smluv se společností Mascus či jiných oznámení.
Tento dokument je vyhotoven v anglickém jazyce. Bude-li tato Smlouva přeložena do jiného jazyka, anglická verze bude mít přednost a bude rozhodující.

V těchto Zásadách se pojmy „Mascus“, „my“ a „naše“ nebo „správce osobních údajů“ rozumí společnost Mascus International BV, která na základě těchto Zásad odpovídá za vaše osobní údaje.

Jaké údaje shromažďujeme

Při provozu našich webových stránek můžeme shromažďovat a zpracovávat následující údaje týkající se vaší osoby:

 • Podrobnosti o vašich návštěvách našich webových stránek a o zdrojích, k nimž přistupujete, zejména:
  • údaje o provozu,
  • údaje o místě,
  • webové logy,
  • jiné údaje o zařízení či systémové komunikační údaje,
 • informace, které poskytnete vyplněním formulářů na našich webových stránkách, např. při registraci účtu, když se přihlásíte k zasílání informací, provedete nákup, poskytnete své kontaktní údaje prodejcům vybavení prostřednictvím funkcí webových stránek, nebo pokud odpovíte na průzkum či se přihlásíte na akci,
 • informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi z jakéhokoli důvodu.

Používání souborů cookie

Po dobu, kdy se nacházíte na našich webových stránkách, můžeme příležitostně shromažďovat informace týkající se vašeho počítače. To nám umožňuje naplňovat náš oprávněný zájem spočívající ve zkvalitňování našich služeb a případném poskytování statistických informací o používání našich webových stránek našim inzerentům.

Obdobně jako ve výše uvedených případech můžeme shromažďovat informace o vašem obecném užívání internetu pomocí souborů cookie. Tam, kde jsou používány soubory cookie, se tyto soubory automaticky stáhnou do vašeho počítače. Soubor cookie se ukládá na pevný disk vašeho počítače, protože tyto soubory obsahují informace, které jsou přenášeny na pevný disk vašeho počítače. Pomáhají nám zlepšovat naše webové stránky a službu, kterou vám poskytujeme.

Všechny počítače jsou schopny odmítnout soubory cookie. To lze provést v nastavení vašeho prohlížeče. Je třeba mít na paměti, že pokud se rozhodnete soubory cookie odmítnout, může se stát, že nebudete mít přístup k určitým částem našich webových stránek.

Naši inzerenti mohou také používat soubory cookie, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Tyto soubory cookie (jsou-li použity) budou staženy, jakmile kliknete na reklamu na našich webových stránkách.

Přečtěte si více o tom, jak používáme soubory cookie.

Nestopovat – V současnosti nereagujeme na signály „Do not Track“ odeslané z internetových prohlížečů.

Nakládání s vašimi údaji

Informace, které v souvislosti s vámi shromažďujeme a uchováváme, jsou nezbytné především k tomu, abychom vám mohli poskytovat své služby. Dále jsme oprávněni tyto informace používat pro tyto účely:

 • Abychom vám mohli poskytnout vyžádané informace o našich výrobcích nebo službách.
 • Abychom vám mohli poskytnout informace o jiných výrobcích, o nichž na základě svého oprávněného zájmu usoudíme, že by vás mohly zajímat, pokud jste udělili svůj souhlas se zasíláním takových informací. Uvedený souhlas můžete kdykoli odvolat.
 • Abychom splnili naše smluvní závazky vůči vám.
 • Abychom vás mohli informovat o jakýchkoli změnách našich webových stránek, jako jsou zlepšení nebo změny služeb či výrobků, jež mohou ovlivnit naši službu.
 • Za účelem zachování našeho oprávněného zájmu ochránit bezpečnost našich systémů, sítě a uživatelů.

Dále jsme oprávněni používat vaše údaje nebo umožnit vybraným třetím osobám používat vaše údaje k tomu, abychom vám poskytovali informace o nesouvisejícím zboží a službách, o nichž usoudíme, že by vás mohly zajímat. My nebo tyto třetí osoby vás můžeme kontaktovat v souvislosti s tímto zbožím a službami, a to jakýmkoli způsobem, se kterým jste vyslovil/a souhlas v době, kdy byly vaše údaje shromažďovány.

Jste-li novým zákazníkem, budeme vás kontaktovat nebo umožníme třetím osobám vás kontaktovat pouze tehdy, pokud jste k tomu dal/a souhlas, a pouze způsoby, se kterými jste souhlasil/a.

Pokud nechcete, abychom my nebo třetí osoby používali vaše údaje, budete mít možnost odepřít svůj souhlas v okamžiku, kdy nám budete poskytovat své údaje, a to na formuláři, jehož prostřednictvím shromažďujeme vaše údaje.

Upozorňujeme, že našim inzerentům nesdělujeme informace spojené s identifikovatelnými fyzickými osobami, ale příležitostně můžeme poskytnout souhrnné statistické informace o našich návštěvnících.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje ukládáme na serverech umístěných v Evropě; údaje, které od vás získáme, však můžeme rovněž předat ke zpracování a ukládání mimo Evropský hospodářský prostor. Jako pro většinu společností, i pro nás některé funkce zajišťují externí dodavatelé. Abychom mohli provozovat své podnikání a dodávat vám naše výrobky a služby, budou tito externí dodavatelé mít přístup k vašim informacím. Tito externí dodavatelé mohou rovněž zpracovávat informace mimo území Evropského hospodářského prostoru. Mohou například zpracovávat a vyřizovat vaše objednávky, zpracovávat vaše platební údaje a poskytovat podpůrné služby. Tyto země mimo Evropský hospodářský prostor mohou uplatňovat jinou úroveň ochrany údajů než země vašeho pobytu. Za určitých okolností mohou přístup k vašim osobním údajům získat soudy, orgány činné v trestním řízení či bezpečnostní orgány těchto cizích států. Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s takovým předáváním, ukládáním či zpracováváním. Přijmeme veškeré přiměřená opatření k tomu, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude nakládáno bezpečným způsobem a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Kdykoli využíváme externí dodavatele, kteří nám pomáhají podporovat naši obchodní činnost, uplatňujeme smluvní a technická opatření, kterými zajišťujeme, aby tito poskytovatelé služeb používali údaje, které jim poskytneme, pouze k dodávání našich výrobků a služeb, a nikoli pro vlastní potřebu. Budete-li mít zájem o další podrobnosti o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím níže uvedeným způsobem.

Osobní údaje, které jsou nám poskytnuty, ukládáme na našich zabezpečených serverech. Podrobnosti týkající se jakýchkoli transakcí uzavřených na našich stránkách budou za účelem zajištění jejich bezpečnosti zašifrovány.

Přenos informací prostřednictvím internetu není zcela bezpečný, a proto nemůžeme zaručit bezpečnost údajů, které nám byly zaslány elektronicky; přenos těchto údajů tedy provádíte zcela na vlastní nebezpečí. V případech, kdy vám přidělíme (nebo si zvolíte) heslo umožňující přístup k určitým částem našich stránek, zodpovídáte za zachování důvěrnosti tohoto hesla.

Sdělování vašich osobních údajů

Třetí osoby. Jak je uvedeno výše, k plnění funkcí souvisejících s našimi službami můžeme příležitostně využívat třetí osoby (například Google Analytics pro analýzu údajů o užívání internetových stránek a Tripolis pro služby automatizovaného marketingu prostřednictvím elektronické pošty). K využití jejich služeb může být nezbytné předávat určité, nikoli citlivé, informace o vás na jejich platformy. Uzavřeme-li smluvní vztah s jinou osobou za účelem poskytování konkrétní služby (například přepravní nebo finanční služby) a vy se zaregistrujete k využívání těchto služeb nebo případně uzavřete smlouvu o jejich využívání, budeme s takovou třetí osobou sdílet vaše kontaktní informace či jiné informace nezbytné k tomu, aby mohla poskytnout požadované služby. V souvislosti s naší obchodní činností také můžeme sdělovat osobní údaje právním, finančním a jiným odborným poradcům a našim věřitelům či pojistitelům, pokud se tyto osoby zaváží zachovat jejich důvěrnost.

Anonymizované údaje. Můžeme sdílet agregované demografické informace nebo jiné anonymizované informace s našimi důvěryhodnými partnery.

Obchodní změny. Dojde-li k fúzi, akvizici, prodeji majetku, vzniku společného podniku, nabídce cenných papírů, insolvenci, reorganizaci, likvidaci, zrušení nebo jinému převodu vlastnického práva k veškeré naší obchodní činnosti nebo její podstatné části, můžeme sdílet nebo předat vaše osobní údaje třetí osobě či osobám v souvislosti s takovou obchodní změnou.

Spřízněné osoby. Jako člen skupiny společností Ritchie Bros sdílíme některé osobní údaje se členy koncernu, jehož součástí jsou další spřízněné osoby společnosti Mascus, a to pro účely odpovídající těmto Zásadám ochrany osobních údajů. Toto sdílení nám umožňuje naplňovat náš oprávněný zájem spočívající ve zkvalitňování našich společných výrobků a služeb a lépe porozumět sekundárnímu trhu s příslušným vybavením. Máme také oprávněný zájem na ochraně integrity našich prodejních řešení formou sdílení informací za účelem zamezení podvodů a sledování našich sítí a systémů. Vaše osobní údaje můžeme také sdílet, bude-li to nezbytné k tomu, abychom byli schopni poskytovat služby nebo výrobky, jejichž poskytnutí jste si s námi sjednali. Připouští-li to zákon, můžete od těchto spřízněných společností obdržet propagační a jiná sdělení. Můžete se kdykoli odhlásit.

Vyšetřování a právní otázky. V rozsahu vyžadovaném nebo povoleném platnými právními předpisy sdělíme informace o vás třetím osobám za účelem:

 • splnění zákonných povinností v reakci na soudní výzvu či soudní příkaz nebo v souvislosti s jakýmkoli právním řízením, za účelem spolupráce se státními orgány nebo orgány činnými v trestním řízení či soukromými osobami, včetně právních řádů jiných států, než je stát vašeho bydliště,
 • ochrany práv, pověsti, bezpečnosti a majetku nás, našich uživatelů nebo jiných osob,
 • ochrany před právní odpovědností,
 • stanovení či výkonu našich práv na obranu proti právním nárokům, nebo
 • vyšetřování, předcházení či přijetí opatření ohledně podezření na protiprávní jednání, podezření na podvod, porušení našich obchodních podmínek, zásad či smluv, nebo v jiných případech, kdy to vyžadují nebo připouštějí platné právní předpisy.

Odkazy třetích stran

Na našich webových stránkách se můžete setkat s odkazy na webové stránky třetích osob. Tyto webové stránky by měly mít vlastní zásady ochrany osobních údajů, s nimiž byste se měli seznámit. Za takové zásady ochrany osobních údajů nepřebíráme žádnou odpovědnost, protože nad nimi nemáme žádnou kontrolu.

Vaše práva

Chcete-li uplatnit jakákoli práva popsaná v této části, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže v části „Jak nás kontaktovat“. Upozorňujeme, že než podnikneme na základě vaší žádosti jakékoli kroky, můžeme vás vyzvat k prokázání vaší totožnosti.

Přístup k informacím. V některých státech (tj. Evropské unii nebo státu Kalifornie) vám může na základě platných právních předpisů vzniknout právo na informace o tom, kdo, kde, proč, jak a jak dlouho bude uchovávat a zpracovávat vaše osobní údaje. Přístup k těmto informacím může být podmíněn uhrazením našich nákladů na poskytnutí vámi požadovaných informací. Osoby s bydlištěm v Kalifornii jsou zejména oprávněny nás jednou za kalendářní rok zdarma požádat o sdělení, v němž budou uvedeny kategorie osobních údajů, které sdílíme se třetími osobami nebo se spřízněnými osobami v rámci koncernu, pro účely přímého marketingu těchto osob. Máte-li zájem o podrobné informace o osobních údajích, které o vás uchováváme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Oprava nepřesných nebo neúplných údajů. Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které se vás týkají. Kontaktujte nás prosím pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Přenositelnost údajů. V některých státech vám může ze zákona vzniknout právo vyžádat si kopie osobních údajů, které jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a/nebo požadovat, abychom tyto informace předali jinému poskytovateli služeb (pokud je to technicky proveditelné).

Uchovávání a výmaz údajů. Vaše osobní údaje zpravidla uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění naší vzájemné smlouvy a našich právních povinností. Pokud si již nadále nepřejete, abychom používali vaše osobní údaje k poskytování našich služeb, můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů a zrušení vašeho uživatelského účtu. Upozorňujeme, že pokud si vyžádáte výmaz vašich osobních údajů:

 • Jsme oprávněni uchovávat některé údaje, které jsou nezbytné pro naše oprávněné obchodní zájmy, jako je odhalování a prevence podvodů, například k tomu, aby uživatel nemohl znovu otevřít účet poté, co byla pozastavena jeho platnost.
 • Jsme oprávněni uchovávat a používat údaje v rozsahu nezbytném pro dodržování našich daňových, oznamovacích a účetních povinností.
 • Některé kopie údajů zůstanou po určitou omezenou dobu v našich záložních systémech.

Odvolání souhlasu a omezení zpracování. Pokud jste udělil/a svůj souhlas s tím, aby společnost Mascus zpracovávala vaše osobní údaje, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat, a to tak, že nám zašlete na níže uvedenou adresu sdělení, v němž uvedete, jaký souhlas odvoláváte. Upozorňujeme, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost jakýchkoli činností zpracování provedených na základě uvedeného souhlasu před jeho odvoláním. V některých státech můžete mít na základě platných právních předpisů právo na omezení způsobů, jakými používáme vaše osobní údaje, zejména pokud: 
i) zpochybňujete přesnost vašich osobních údajů, 
ii) zpracování je protiprávní, ale vy odmítáte výmaz vašich osobních údajů, 
iii) vaše osobní údaje již pro účely zpracování nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k určení, výkonu nebo obrany právních nároků, nebo 
iv) z důvodů uvedených v následujícím odstavci jste vznesl/a námitku proti zpracování a čeká se na ověření, zda oprávněné důvody na straně společnosti Mascus převažují nad vašimi zájmy.

Námitky proti zpracování. V některých státech můžete mít na základě platných právních předpisů právo požadovat, aby společnost Mascus nezpracovávala vaše osobní údaje pro určité účely (včetně profilování), pokud je takové zpracování založeno na oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti takovému zpracování, společnost Mascus nebude vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat, neprokáže-li závažné oprávněné důvody pro takové zpracování nebo pokud není takové zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obranu právních nároků.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete kdykoli požadovat, aby bylo zpracovávání vašich osobních údajů pro účely tohoto přímého marketingu ukončeno, a to zasláním e-mailu s žádostí o ukončení na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Podání stížnosti. Máte právo podávat stížnosti ohledně činností zpracování osobních údajů vykonávaných společností Mascus příslušným orgánům pro ochranu osobních údajů. Věříme, že obrátíte-li se nejprve na nás, podaří se nám vyřešit vaši stížnost smírnou cestou. Pokud se to nepodaří, naším hlavním dozorovým úřadem je nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak nás kontaktovat

V souvislosti s těmito Zásadami ochrany osobních údajů uvítáme jakékoli dotazy, komentáře nebo žádosti. Proto se prosím neváhejte obrátit na oddělení ochrany osobních údajů společnosti Mascus na adrese:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Kopie: Ritchie Bros.
9500 Glenlyon Parkway
Burnaby, British Columbia V5J 0C6
Kanada

Email: dataprotection@ritchiebros.com

Obecně se na nás můžete obrátit také na: 
Mascus International BV
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
Nizozemsko
Registrační číslo: 57776806